Warsztaty twórczego rozwoju

Korzystając z doświadczeń na polu dydaktyki i pedagogiki dzieci i młodzieży oraz kompetencji naszej kadry pedagogicznej, zauważając jednocześnie niedostatek zajęć wspomagających szeroko rozumiany prawidłowy rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, postanowiliśmy wypełnić tę lukę i zaoferować Państwu możliwość wzięcia udziału w Warsztatach Twórczego Rozwoju dla dzieci.

Rozwój psychiczny, społeczny i fizyczny dziecka to niesłychanie ważne, ale i bardzo szerokie zagadnienie. Organizowane przez nas Warsztaty Twórczego Rozwoju są unikalną w naszym regionie odpowiedzią na zapotrzebowanie na zajęcia, dzięki którym dziecko ma szansę rozwinąć różne aspekty swojej osobowości: kreatywność, wyobraźnię, myślenie abstrakcyjne, zdolności językowe, inteligencję wieloraką (logiczno - matematyczną, językową, przyrodniczą, muzyczną, przestrzenną, cielesno – kinestetyczną, inter- i intrapersonalną), logikę, pamięć, koncentrację, wrażliwość i kulturę estetyczną, kulturę słowa, zdolność twórczej improwizacji, ekspresję własną, plastykę własnego ciała, pewność siebie, umiejętność radzenia sobie ze stresem i emocjami, a które to zajęcia wpływają również korzystnie na samopoczucie (uspokajają i pomagają rozładować emocje), uczą współpracy w zespole oraz samozaparcia i dyscypliny, wspomagają rozwój aparatu fonetycznego, motoryki małej i dużej, czy koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej oraz wielu innych obszarów.

Percepcja stanowi bardzo ważny proces poznawczy, którego intensywny rozwój zauważalny jest w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Rozwój percepcji wzrokowo-słuchowej ma ogromny wpływ na prawidłowy przebieg procesu nabywania umiejętności uczenia się, myślenia, czytania i pisania, zapamiętywania itp. Percepcję powinno się stymulować u wszystkich dzieci, ponieważ im więcej będą one miały doświadczeń w tym obszarze, tym lepiej i szybciej będą się do nich odwoływały, a co za tym idzie zminimalizowane zostanie ryzyko powstawania deficytów rozwojowych. Celem organizowanych przez nas Warsztatów Twórczego Rozwoju jest właściwe ukształtowanie percepcji wzrokowo-słuchowej dziecka, które chroni dziecko przed różnymi zaburzeniami rozwoju pojawiającymi się w wieku szkolnym: dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią, słabą pamięcią, problemami w procesie logicznego myślenia oraz myślenia przyczynowo-skutkowego, a także innymi trudnościami, które powodują niepowodzenia w nauce. 

System oświaty w Polsce, poprzez przemożną chęć standaryzacji treści nauczania oraz zachowań dziecka oraz praktycznie całkowite zmarginalizowanie przedmiotów artystycznych niestety niszczy u dzieci kreatywność oraz pierwiastek artystyczny, które są immanentnymi elementami osobowości każdego człowieka. Dziecko pozbawione możliwości kreatywnego rozwoju oraz bodźców artystycznych staje się ubogie, a jego rozwój wręcz ułomny. Dzięki organizowanym przez nas Warsztatom Twórczego Rozwoju Państwa dziecko ma możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju zajęciach oraz ćwiczeniach nastawionych na rozwój kreatywnosci, umiejętności artystycznych oraz samoekspresji, wychowanie estetyczne i zdobywanie coraz bardziej pożądanych na współczesnym rynku pracy kompetencji estetycznych.

Podczas organizowanych przez nas Warsztatów Twórczego Rozwoju uczestnicy biorą udział w szerokim spektrum zajęć i ćwiczeń, na które składają się między innymi ćwiczenia rozwijające i stymulujące: percepcję wzrokowo-słuchową, umiejętności heurystyczne, logicznego myślenia, komunikacyjne, rozumienia emocji i zachowań oraz ćwiczenia rozwijające szeroko pojęte zdolności artystyczne ze szczególnym uwzględnieniem kreatywności własnej, zajęcia rozwijające zdolności muzyczne, plastyczne, ruchowo-taneczne, aktorskie, językowe i wiele innych.

Czas trwania: Warsztaty Twórczego Rozwoju trwają od 1 października 2017 do 31 maja 2018 (32 spotkania po 60 minut każde).

Pełny harmonogram zajęć zostanie określony po pierwszych zajęciach w uzgodnieniu z wszystkimi uczestnikami danej grupy Warsztatów.

Dla kogo: Warsztaty umuzykalniające są przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat.

(dzieci są podzielone na grupy wiekowe)

Cena: 8 rat po 95 zł każda

(1 rata płatna do 30 września 2017, kolejne raty płatne do 15 dnia każdego miesiąca)

lub wpłata jednorazowa: 675 zł (płatna do 30 września 2017)

Zapraszamy dzieci – mieszkańców miast Sosnowiec, Katowice, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź, Mysłowice, Jaworzno oraz z terenów dalej położonych na Warsztaty Twórczego Rozwoju.

Pomóż rozwijać się swojemu dziecku!

Więcej informacji : tel. 32 307 04 69 lub 664 953 030 albo skorzystaj z formularza kontaktowego.

Szkoła muzyczna Sosnowiec - JSK Edukacja: mapa

Zapisz się do newslettera szkoły muzycznej JSK Edukacja!

Prywatna Szkoła Muzyczna
Sosnowiec, ul. 3 Maja 11
664 953 030
32 307 04 69
Wszystkie prawa zastrzeżone.